Často kladené otázky

Rozmery kópie Čenstochovskej ikony putujúcej „Od oceánu k oceánu“ na obranu života:

Rozmery ikony:

  • výška 137,2 cm
  • šírka 91,8 cm

Rozmery podstavca:

  • dĺžka 50 cm
  • šírka 96 cm
  • výška 16 cm

Podstavec je z ľahkého alumínia, natretý tmavobronzovým lakom. Je prenosný s ľahko vyberateľnými rúrkami na nesenie, ktoré vyčnievajú okolo 50 cm.

Na nesenie obrazu je treba 4 mužov rovnakej výšky.

 

1. Čím je ikona v kresťanskej tradícii?
Podľa starovekej kresťanskej tradície, ikona je „oknom“ k svätosti, k nebu. V nej alebo cez ňu človek môže vstúpiť do prítomnosti Boha alebo pozerať sa na svet a večnosť cez Božie oči. Rozjímajúc nad ikonou človek môže vstúpiť do duchovného sveta a priblížiť sa k tomu, čo je posvätné. Ikona mu umožňuje vnímať čas z božskej perspektívy. Všetko, čo ikona obsahuje, sa deje zároveň a neustále. Umožňuje človeku vidieť neviditeľné a okúsiť to, čo je večné a nezničiteľné, kontemplovať duchovný svet. Ba čo viac, poskytuje veriacemu možnosť vstúpiť do priameho vzťahu s Bohom, s Božou Matkou, alebo so svätcami. Ikona je modlitbou človeka, hymnom na Božiu slávu. Je kanálom milosti. Niektorí otvorene hovoria o energii, sršiacej z ikony. Faktom je, že mnohí ľudia zažili „dotyk“ Božej prítomnosti, keď vstúpili do jej hĺbok. Vďaka tomu Boh prináša mnoho znakov, duchovných i fyzických uzdravení. Dokonca sa hovorí, že najuctievanejšie ikony sú  „tvorcami zázrakov“.

2. Ako sa má ikona čítať?
Hoci si udržiava realizmus sveta, ktorý predstavuje, ikona je zároveň unikátnym jazykom, zobrazeným Božím slovom, živým evanjeliom. Preto sa hovorí, že ikony sa nemaľujú, ale skôr píšu. Používajú farbu, formu, symbol, menia vyjadrenie proporcií a prevracajú perspektívu. Tento zvláštny jazyk ikony je dobre známy na Východe. Západ sa však trochu posunul smerom od tejto tradície a potrebuje opätovné vzdelávanie v tejto oblasti. Napríklad zlatá farba znamená svätosť, nesmrteľnosť, večnosť. Postavy Ježiša a Panny Márie majú tradične farebný odev, ktorý označuje ich povahu. Gestá sú zvlášť dôležité, napríklad zobrazenie prstov na žehnajúcich rukách. Postavy na ikone sú vždy znázornené spredu, čo svedčí o ich reálnosti a úprimnosti. Oči sa dívajú dovnútra a zároveň do večnosti. Podobne, uši sú nasmerované dovnútra, počúvajúc Boží hlas.
Typy ikonografických zobrazení sú prísne definované. Napríklad existujú rôzne spôsoby prezentácie Panny Márie: HODIGITRIA – tá, ktorá ukazuje cestu; ELEOUSA – túliaca si dieťa Ježiša k tvári; alebo ORANTA – modliaca sa; a mnohé ďalšie. Slávne ikony definovaného typu majú svoje vlastné mená. A tak, z tých ikon, ktoré sú najznámejšie a považované za najstaršie, Czestochowská ikona je HODIGITRIA a Vladimírska ikona je ELEOUSA. Avšak najdôležitejšia je cesta živého duchovného vzťahu medzi nebeským a pozemským svetom. Teda, keď stojíme pred ikonou a kontemplujeme túto realitu, môžeme vytvoriť duchovné prepojenie so svetom posvätna. Ak človek celkom nerozumie tomuto fascinujúcemu jazyku, mal by sa nechať unášať vznešenými pocitmi, prenikajúcimi osobu, ktorá sa cez ikonu modlí. Ako obraz ikona nie je a nemôže byť predmetom uctievania, pretože nie je zosobnením Boha. Iba umožňuje, sprostredkuje duchovný kontakt človeka so Stvoriteľom a so svätcami. Kresťan neuctieva samotnú ikonu, ale živého Boha, ktorý cez skutočnosť, zobrazenú na ikone, k sebe človeka priťahuje.

3. Úloha ikonopisca
Ikonopisec odovzdáva svoje ruky, talent, myseľ a srdce do služby evanjeliu. Jeho úlohou je otvoriť cestu prítomnosti Boha. Aby to naplnil, musí poslušne nasledovať kánon tradičného ikonopisectva. Nesmie zavádzať svoj vlastný pohľad na svet, meniť jazyk ikony a vnášať inovácie. Musí pokorne a trpezlivo imitovať staroveké príklady. V praxi sa neuplatňuje idea kópie, nakoľko každá požehnaná ikona je cestou, ktorá vedie k autentickej prítomnosti svätej osoby. Teda každá ikona je ozajstným originálom. Všetky zmeny sa musia vtesnať do hraníc biblického kánonu. Na to, aby ukázal cestu k božskej skutočnosti a priviedol človeka k Bohu, musí sa ikonopisec sám vydať na túto cestu. Je to jeho osobné mystérium. Pracuje na tom počas toho ako sa modlí, postí a ponúka svoju prácu Bohu. Ak to nerobí, ikona, ktorú píše, bude mŕtva. Zároveň musí byť úplne transparentný. Podľa starovekej kresťanskej tradície ikona nemá ľudského autora. Ikony sa nepodpisujú ako obrazy, pretože Autorom ikony je sám Boh.

4. Čo vás inšpirovalo k púti s Czestochowskou ikonou "Od oceánu k oceánu"?
Ikona bola predstavená ruskému pravoslávnemu pro-life hnutiu, ktorého vodcovia sa rozhodli postupne ju prenášať cez Rusko prostredníctvom pro-life púte, začínajúc vo Vladivostoku, ktorý sa nachádza na Ďalekom východe na pobreží Tichého oceánu. V tom čase bolo potrebné určiť cieľ putovania a pri tejto príležitosti sa začalo uvažovať o pokračovaní ikony ďalej, cez celú Európu do Fatimy, až k brehom Atlantického oceánu. Vedúci predstavitelia hnutí usilujúcich sa o ochranu života prišli z rôznych európskych krajín do Czestochowej, kde vytvorili Medzinárodný výbor a s radosťou prijali túto myšlienku. Kým najprv to vyzeralo ako bláznovstvo, nerealizovateľná predstava, putovanie "Od oceánu k oceánu" sa stalo realitou. Podľa starodávnej obyčaje, kresťania priniesli svätú ikonu do predných línií, ako Archu zmluvy, prosiac Boha o pomoc v čase najväčších hrozieb a vojen. Dnes chceme priniesť ikonu Panny Márie Czestochowskej do prednej línie veľkého boja za civilizáciu života, ktorý je pod útokom neustále silnejúcej a agresívnejšej civilizácie smrti.

5. Prečo sa rozhodli Pravoslávna a Katolícka cirkev prijať Czestochowskú ikonu počas jej putovania?
Putovanie Czestochowskej ikony "Od oceánu k oceánu" po svete, za účelom ochrany života, je spoločnou iniciatívou pro-life hnutí z mnohých krajín a medzinárodnej organizácie Human Life International. Kópia Czestochowskej ikony, ktorá sa dotkla originálu a bola požehnaná na Jasnej Hore, je darom poľského pro-life hnutia ruskému. Vedúci hnutia na východe sú pravoslávni, zatiaľ čo väčšina vedúcich na západe sú katolíci. Títo išli za svojimi biskupmi, žiadajúc o požehnanie a prijatie putovnej ikony na ochranu ľudského života. Z tohto dôvodu, pravoslávny kostol privítal Czestochowskú ikonu v Rusku, naproti tomu v Bielorusku obe cirkvi spoločne rozhodli o trase a miestach stretnutí. Katolícka cirkev prijme ikonu v Poľsku, Maďarsku a Španielsku. Ak to bude možné, ikona tiež navštívi pravoslávne kostoly na západe. Kult Matky Božej v podobe Czestochowsekj ikony a ochrana ľudského života a jeho dôstojnosti sú zjednocujúcim prvkom oboch cirkví. 

6. Prečo je Czestochowská ikona taká dôležitá pri ochrane ľudského života?
Panna Mária Czestochowská sa považuje podľa kresťanskej tradície za vpísanú sv. Lukášom evanjelistom na stôl v nazaretskom dome Márie. Na tejto ikone je Mária zobrazená ako Hodigitria, sprievodkyňa, ktorá ukazuje cestu. Jej pravá ruka ukazuje na Krista. Súčasná hrozba pre civilizáciu života a lásky má globálny charakter. Ochrancovia života si uvedomujú, že sami nemajú šancu vyhrať tento boj s extrémne agresívnou civilizáciou smrti. Žiadajú o pomoc Matku Božiu, ktorá obhajuje život a rozšliapala hlavu večného vraha. Z tohto dôvodu bola vybraná Czestochowská ikona ako najznámejší a zjednocujúci prvok v tradícii na východe, rovnako ako na západe. Zástancovia ochrany ľudského života stáli pred ikonou Czestochowskej Panny Márie a zverili ochranu civilizácie života a lásky práve jej. Putovanie "Od oceánu k oceánu" je veľký akt viery vo víťazstvo. Napokon, Czestochowská ikona nesie na východe názov "Neporaziteľné víťazstvo".

7. V čom sa ikona líši od maľby alebo obrazu?
Jazyk ikon je založený na Svätom písme, ktoré je jediným spôsobom evanjelizácie. Je preto riadený striktnými kánonickými predpismi, ktoré nie je dovolené meniť, presne tak, ako nie je dovolené meniť Sväté písmo. Umelec - maliar je tvorcom svojej maľby, do ktorej pretavuje svoje vlastné videnie sveta. Ikonopisec či ikonomaliar sa musí pokorne podrobiť kánonickým predpisom ikonografického jazyka aj ich obsahu, aby zostal verný učeniu Cirkvi. Tieto súvislosti nám pomáhajú odhaliť, aký nesmierny rozdiel je medzi akokoľvek krásnou náboženskou maľbou a kánonickou ikonou. Je to tak, ako keby sme prirovnali filozofický traktát k Svätému písmu. Toto isté platí dokonca aj pre ten najnádhernejší obraz, pretože tento obraz nie je a ani sa nemôže stať jazykom, skutočným obsahom Božieho Slova a oknom do duchovnej, nebeskej reality.

8. Prečo práve ikona z Čenstochovej?
Ikona z Čenstochovej je typu HODIGITRIA alebo „Sprievodca na ceste“. To znamená, že Matka Božia nás vedie ku Kristovi, ukazuje cestu k Bohu, darcovi života. Preto jej pravá ruka ukazuje na Krista. Ako milujúca matka ochraňuje život. Podľa starej kresťanskej tradície je ikona v Čenstochovej jednou z najstarších ikon. Traduje sa, že bola namaľovaná na vonkajšej ploche stola v Máriinom dome v Nazarete a za jej autora sa považuje svätý Lukáš evanjelista. Czestochowská ikona je uctievaná na celom svete.
Známe je proroctvo O. Serafína Sarowského, veľkého svätca Pravoslávnej cirkvi, mnícha, pustovníka a askétu z prvej polovice 19. st. Povedal, že pokiaľ sa Rusko nevráti k viere, potečie rieka krvi a bude veľké prenasledovanie. Avšak neskôr Boh dá Rusku čas, aby sa k Nemu navrátilo. Za toto sa musíme modliť pred Czestochowskou ikonou. O. Sarowski zomrel v r. 1833 a zjavenia vo Fatime sa až do roku 1917 neuskutočnili.
Czestochowská ikona je uložená v Poľsku, v kláštore otcov Paulínov na Jasnej Hore, v strede Európy. V tejto ikone sa východ stretá so západom a sever sa stretá s juhom. Ikona je známa všade na svete. Predstavitelia pravoslávneho hnutia z Ruska vybrali na putovanie túto ikonu ako najuctievanejšiu a najznámejšiu, zjednocujúcu východ a západ. Dňa 28. januára 2012 sa pred touto ikonou v kláštore v Jasnej Hore modlili vedúci predstavitelia hnutí pro-life z 18 krajín a slávnostne vyhlásili „Akt zverenia ochrany civilizácie života a lásky“ do rúk ich Matky a Pomocnice. Súčasne sa kópia ikony, určená na celosvetovú púť s názvom „Od oceánu k oceánu (From Ocean to Ocean)“, dotkla originálu ikony a bola požehnaná.

9. Trochu z dejín
História Czestochowskej ikony podľa písomných správ siaha do roku 1382, kedy opolský princ Wladyslaw ikonu zveril otcom Paulínom na Jasnej Hore a venoval im ju ako dar. Podľa princovho písomného vyhlásenia ikonu dostal v Belzi na starej Rusi ako dar. Aby sa sme sa dozvedeli čosi viac o predchádzajúcej histórii Czestochowskej ikony, musíme sa spoľahnúť na kresťanskú tradíciu, ktorá s rozhodnosťou tvrdí, že je to jedna z najstarších ikon a že ju zhotovil sv. Lukáš Evanjelista. Podľa tradície ju maľoval na doske, ktorá tvorila vrchnú časť stola v dome Matky Božej a jej rodiny v Nazarete. S určitosťou môžeme povedať, že sa ocitla v Byzancii, kde sa dajú nájsť aj dôkazy o jej prítomnosti. Neskôr sa dostala na starú Rus ako svadobný dar. Nedostatok historických dôkazov spôsobuje, že sa vedú diskusie medzi odborníkmi a vytvárajú sa rozličné hypotézy v súvislosti s presným časom a miestom vzniku ikony, ako aj itinerárom, ktorým prešla.
Materiálnym podkladom pre ikonu sú tri tenké, ploché dosky, ktoré neboli spevňované špeciálnymi drážkami na zadnej časti ikony. Ak by skutočne boli hornou časťou stola, ani by také spevnenia neboli potrebné. V priebehu svojich dejín ikona bola dva razy prasknutá a reštaurovaná. Najväčšmi bola ikona poškodená pri lúpežnom prepadnutí kláštora otcov Paulínov na Jasnej Hore v roku 1430. Došlo vtedy k jej znesväteniu. Ikona bola pri tomto násilnom čine zbavená strieborného podnosu, na ktorom ležala spoločne s mnohými drahokamami, a bola rozlomená na tri časti. Tvár Matky Božej bola dva razy preťatá mečom. Po tom, ako ikonu reštaurovali, jazvy na líci Matky Božej zostali a vidieť ich dodnes. Pôsobia silným dojmom na návštevníka a stali sa charakteristickou črtou Czestochowskej ikony.
Kópia ikony, ktorú určili na púť „Od oceána k oceánu“, bola vyrobená v Poľsku. Dotkla sa originálu ikony a bola posvätená arcibiskupom Stanislawom Nowakom, metropolitom Čenstochovej. Kópia je rovnakej veľkosti ako originál a je urobená na pevnej vyrezávanej doske z lipového dreva. Namaľovaná bola tradičnou metódou, pričom sa použili vaječné tempery a prírodné farbivá ako aj 23-karátové zlaté listy. Taktiež bola doplnená o prvky, ktoré sú nevyhnutné pri tvorbe kánonických ortodoxných ikon a ktoré v priebehu dejín počas reštauračných prác a pri obnovách malieb vymizli. Sú to tieto prvky: kríž v Kristovej svätožiare (nanesený bielym zlatom na žltom zlate), zmena jednej z ľalií na pravom ramene na hviezdičku (mali by tam byť tri hviezdičky – na ramenách a na čele -, ktoré znamenajú, že Mária bola pred Kristovým narodením, počas neho a po ňom pannou. Dieťa Ježiš je tretia hviezdička.), a staré ortodoxné nápisy na zadnej časti, z ktorých sa môžeme dozvedieť, kto je na ikone zobrazený. Charakteristickou črtou tejto kópie sú slzy na ľavom líci Bohorodičky.
Vedúci predstavitelia hnutí pro-life sú členovia Medzinárodného výboru pre putovanie ikony, ktorý rozhodol o uskutočnení púte na ochranu života s názvom „Od oceána k oceánu (From Ocean to Ocean)“, z Vladivostoku až do Fatimy.

10. Je Czestochowská ikona skutočne poľská?
Czestochowská ikona sa nachádza v Poľsku v kláštore otcov Paulínov na Jasnej Hore už od roku 1382. Behom stáročí prítomnosť tejto ikony zapustila korene v poľských dejinách. Jasná Hora, obklopená nesmiernou úctou Poliakov, sa stala národnou svätyňou. V 17. storočí obrana kláštora dosiahla víťazstvo v boji a tento fakt sa stal rozhodujúcim bodom zvratu vo vojne so Švédmi. Znamenal začiatok obdobia vyhnania okupantov a ikona sa stala symbolom národnej jednoty. Poľský kráľ Jan Kazimierz vyhlásil Matku Božiu Czestochowskú za Kráľovnú Poľska. V priebehu časov bola Matka Božia z Čenstochovej viac ráz korunovaná pápežskými korunami. Blahoslavený Ján Pavol II. prechovával nesmiernu lásku k Czestochowskej ikone a opakovane sa vracal na Jasnú Horu. Ako osobnú pamiatku dal Matke Božej svoju štólu, ktorá bola poškvrnená krvou pri pokuse o jeho zavraždenie na Námestí sv. Petra v Ríme. Štóla sa nachádza v špeciálnom puzdre, ktoré je umiestnené nad oltárom v blízkosti ikony. Poliaci majú ikonu v Čenstochovej vo veľkej úcte a často ju navštevujú. Máriu považujú za svoju Matku a Kráľovnú. Idú za ňou so všetkými svojimi problémami. Milióny ľudí navštevujú kláštor v Jasnej Hore. Napriek týmto silným väzbám k Poľsku však predsa len nemožno povedať, že by ikona bola výlučne poľská. Ikonu poznajú a uctievajú v mnohých krajinách na celom svete. Jej pôvod je nepochybne spätý so začiatkami kresťanstva a s Byzantskou ríšou. Je taktiž spojený aj so starou Rusou. Táto ikona je takisto uctievaná v Pravoslávnej cirkvi a tiež aj na západe v komunitách vyznávajúcich kresťanskú vieru. V stručnosti môžeme na záver povedať, že ikona v Čenstochovej je jednou z najposvätnejších relikvií kresťanstva a je známa a uctievaná na celom šírom svete.

11. Czestochowská ikona v Rusku
Czestochowská ikona je známa a cenená aj v Rusku. Pravoslávna cirkev ju uctieva ako jednu z najstarších ikon z takzvanej Lukášovskej školy. Môžeme ju nájsť v pravoslávnych domácnostiach. Posvätné karty s jej vyobrazením sa predávajú všade v Rusku. Czestochowská ikona je považovaná za starú pravoslávnu ikonu, ktorá pochádza z Byzancie a ktorá pobývala tiež na Rusi, v Belzi. Často nachádzame jej staré či nové kópie v pravoslávnych kostoloch. Táto ikona má aj svoje pravoslávne meno: „Nepremožiteľné víťazstvo“. Na jej počesť sa spieva aj hymnus „Víťazná Kráľovná“. Je patrónkou všetkých tých, ktorí túžia po obnovení národných a rodinných hodnôt.